Bæredygtig udvikling

I 2015 blev regeringsledere i verden enige om en række ønsker for en mere lige og bæredygtig verden. De 193 medlemslande i FN, heriblandt Danmark underskrev aftalen om de såkaldte Verdensmål. Aftalen indebar 17 mål, omhandlende alt lige fra fattigdom og ligestilling til klima indsats og bæredygtig udvikling. Sidstnævnte er noget, som vi i Danmark særligt er blevet mere bevidste om i løbet af de sidste år. Vi hører konstant om, hvordan det er vigtigt at passe på miljøet, og hvilke tiltag vi kan gøre for at forbedre netop dette. En stor del af den danske befolkning har taget opfordringerne til sig, og Danmark er i dag, ifølge EPI (environmental performance index) nr. tre på deres rangliste, over de lande med bedst miljømæssig præstationsevne. Listen danner et overblik over 180 lande fra hele verden, hvor vi altså er et af de absolut førende lande, når det kommer til klimaindsats.

Klimaforandringer påvirker os alle
Det ses tydeligt på vores jord, at klimaforandringer er blevet en realitet, vi ikke længere kan undgå. Vejret er blevet mere ekstremt med tørke, ørkendannelse, skovbrande, vandmangel, heftigere storme og store oversvømmelser. I bjergene og ved Nord- og Sydpolerne er isen begyndt at smelte og havene er begyndt at stige, så lavtliggende områder bliver ubeboelige. Mange planter og dyr er ude af stand til at tilpasse sig til de nye forhold og risikerer at uddø, og millioner af mennesker drives på flugt. Det er altså helt åbenlyst, at jorden i høj grad bliver påvirket af klimaforandringerne, som primært opstår af menneskeskabte årsager. Vejret på jorden er blevet varmere siden 1800-tallet, og særligt siden 1950 har stigningen været markant. Denne form for klimaforandringer, mener langt de fleste forskere, skyldes menneskets udledning af drivhusgasser, heriblandt særligt CO2. Faktisk udleder vi mennekser nu 50 milliarder tons drivhusgas hvert år, hvor ca. ¾ er CO2. Resten er metan, lattergas og andre drivhusgasser. Dette resulterer i, at nutidens koncentration af drivhusgasser i atmosfæren er den højeste i 650.000 år.

Vi som mennekser, bærer altså en stor del af ansvaret for den drastiske forandring i verdens klima, og kloden kan ikke hjælpe os. Ifølge forksere er der nemlig fundet en hidtil overset effekt, der gør, at klimaforandringerne har en selvforstærkende effekt. Det er forskere fra DTU, Københavns Universitet, Niels Bohr Instituttet og universiteter i Chile og USA, der har fundet ud af, at effekten af CO2 bliver højere, når temperaturen på jordkloden stiger, som følge af den globale opvarmning. Kombinationen af den globale opvarmning og den effekt den vil have, kaldes klimafølsomhed. Et eksempel på en sådan situation kunne være når is og sne smelter. Når det sker, bliver havenes og landjordens overflader mørkere, hvilket forstærker opvarmningen, fordi mørke overflader, som bekendt suger varme til sig. Herudover så man tidligere en risiko for, at regnskoven i Amazonas kunne tørre ud, og herved frigive store mængder af CO2. Dette blev desværre en realitet ved regnskovens brand i august 2019. En anden forudset risiko er, at smeltningen af indlandsisen på Grøndland kan nå et punkt, hvor den ikke kan standses, fordi der hvert år dannes mindre is på toppen af indlandsisen end det, der smelter og glider i havet som isbjerge.

Sammen skal vi rede jorden
Vores planet står altså overfor alvorlige risici, og det er nu eller aldrig, hvis vi vil nå at rette op på fortidens fejl. Men hvordan gør vi det? Det gør vi ved “bæredygtig udvikling.” Et begreb der blev defineret i 1987 ved tale om menneskets fælles fremtid. Bæredygtig udvikling handler nemlig om, at sikre vores nuværende behov, uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres. I Danmark er både virksomheder såvel som privatpersoner gået i spidsen, for at skabe en bæredygtig udvikling. Ni ud af ti danske virksomheder gør bæredygtig forretning ved brug af f.eks. grønnere transport, nultolerance overfor brug af plastik osv., mens seks ud af ti virksomheder har førnævnte verdensmål i baghovedet, når der laves forretning. Bæredygtighed har således fået en solid rolle i dansk erhvervsliv. Dog er det ikke kun grupper af mange, der kan og vil gøre en forskel. Den enkelte dansker er nemlig også blevet langt mere bevidst, når det kommer til en mere bæredygtig hverdag. Supermarkeder ser i højere grad, hvordan kunderne ikke længere køber lige så store mængder kød som tidligere, og hvordan de lokale varer i højere grad er interessante fremfor varer, der skal transporteres tværs over jorden. På samme måder takker flere kunder også nej til en plastikpose, da de i stedet har medbragt egen genanvendelig pose. Heruover har vi som danskere altid været gode til at gøre brug af offentlig transport og ikke mindst vores cykler, hvilket styrker klimaindsatsen, da biler er noget af det, der forurener mest.

Værende det tredje førende land på klimaindsats, og ikke mindst være bevidst både som enkeltperson og virksomhed om ovenstående tiltag, giver Danmark rigtig gode muligheder for at stå i spidsen og inspirere andre lande til samme. Kommer vi som befolkning ud med buskabet om, hvorfor en bæredygtig udvikling er afgørende for en bedre nutid og ikke mindst en eksisterende fremtid, vil det inspirere andre lande til at gøre det samme. Expo 2020 i Dubai skaber det optimale forum for netop dette, og det er derfor afgørende, at Danmark stiller sig frem og hjælper verden til et mere bæredygtigt liv.