Københavns supercykelstier

Supercykelstierne er et samlet netværk der udgør 746 km. lang cykelrute mellem Region Hovedstaden og 27 omkringliggende kommuner. Målet er at skabe en bedre cykelinfrastruktur i Københavnsområdet og derved øge antallet af borgere som tager cyklen til og fra arbejde. 

Supercykelstierne skal være med til hjælpe pendlere, der har mere end fem kilometer til arbejde og uddannelse. Supercykelstien er et klimamæssigt- og sundhedsmæssigt godt alternativ til bil eller offentlig transport. 

Den bæredygtige mobilitetssektor

Under det overordnede tema: Den bæredygtige mobilitetssektor er København repræsenteret. På dette punkt, fokuseres der på hvordan byer kan gøre mere for den offentlig transport. Derudover prioriteres og fokuseres der på at re-designe byer, så de bliver mere cykelvenlige og fodgængervenlige. Dette er nogle af de fokusområder, som byer tager for at blive CO2-neutrale. 

Et bedre alternativ 

Formålet med supercykelstierne er at skabe et alternativ til CO2-udledende transportmidler såsom biler og kollektiv trafik. Ydermere ønskes der at øge det årlige antal af cykelpendlere med seks millioner cyklister i København og omegn. De i alt 45 planlagte ruter på i alt 746 km. er anslået til at komme til at koste 2,2 milliarder i anlægsudgifter. Supercykelstierne har flere fordele såsom at mindske CO2-udledningen, samt at sikre at borgerne får deres daglige motion og derved holder sig sunde. Supercykelstierne skal skabe øget fremkommelighed på cykelstierne, give et bedre flow og tilbyde et tilgængeligt rutenet, der binder relevante bolig-, studie- og arbejdsområder sammen på tværs af kommunegrænser.Det er essentielt at det skal være nemt og sikkert at cykle til og fra arbejde på strækninger over fem kilometer. Målinger fra 2018 viser, at antallet af cyklister i gennemsnittet er steget med 23 procent. Alene i perioden fra 2007 til 2016 var antallet af cykelture steget med 20 procent til i alt 408 millioner cykelture hvert eneste år. 

Gevinsterne ved supercykelstien

Der findes mange fordele ved at tage cyklen fremfor bilen. I Cities100-rapporten er der blevet opstillet en række sidegevinster ved supercykelstien. 

På det miljømæssige-aspekt vil de 45 supercykelstier resultere i at spare det danske samfund for et CO2-udslip på 1.500 tons, hvilket svarer til 200 danskeres årlige udslip. Ved at skifte fra bil til cykel kan man være med til at udlede op til 92 procent mindre CO2. På sundhedsområdet har det også flere positive effekter, eksempelvis vil det reducere antallet af sygedage med 40.000 om året. Derudover falder dødeligheden for voksne der cykler hver dag med op til 30 procent. Dertil er det en god måde at sikre at man får sin daglige motion på. Når projektet er gennemført, vil det kunne resultere i 720.000 færre bilture årligt, samt spare de cyklister som pendler op imod 55.000 færre timer brugt i trafikken.